این سامانه بانکی نیست و ورود تنها با اطلاعات کارت غیربانکی باشگاه مشتریان امکان پذیر است